அலி சபரி ரஹீம்மின் கருது

இன்று புத்தளம் அலி சபரி ரஹீமின் காரியலைத்தில் நடை பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அலி சபரி ரஹீம் பின்வரும் கருத்துகளை முன்வைத்தர் பின்வரும் காணொளியில் பார்க்கலாம்