புனித ரமலான் மாதத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையங்களில் இருக்கும் முஸ்லிம்களை நோன்பு நோற்க .........

புனித ரமலான் மாதத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையங்களில் இருக்கும் முஸ்லிம்களை நோன்பு நோற்க சிறப்பு இப்தார் மெனுக்களை இலங்கை இராணுவம் வழங்குகிறது